Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Obec …………..

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Zastupitelstvo obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

(1) Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

(2) Na území obce se zakazuje používání laserové techniky při kulturních akcích.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. .

 

 
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: