Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce

(1) Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny:
a) … (např. před budovou obecního úřadu) …,
b) … (např. na rohu ulice … a ulice …) …,
c) … (např. na stěně domu čp. .. v ulici …) ….

(2) Přehled umístění plakátovacích ploch je znázorněn v příloze této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“).

Čl. 2
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

(1) Plakátování zajišťuje pouze obec.

(2) Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel obecnímu úřadu.

(3) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění … (např. informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí)…….

(4) Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

Přehled umístění plakátovacích ploch