Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Obec ………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí
a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. …… usneslo vydat na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) nabízení sexuální služby spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i odhalováním intimních částí těla,
b) poskytnutí a využití sexuálních služeb.

Čl. 2
Místa a čas pro konání vymezených činností

Činnosti uvedené v čl. 1 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích určených a v době uvedené v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……
Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této obecně závazné vyhlášky

a) ulice …… v době od … do ……
b) náměstí … v době od … do ……
c) pozemek parc. č. …… v době od … do ……
d) ……
e) ……