Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků

(1) Pořadatel …(např. název druhu sportovního podniku)…je povinen oznámit Obecnímu úřadu …….… … dnů před jeho konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo majitele sportovního zařízení, IČ,
b) označení druhu akce resp. opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby,
e) ……………….

(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: