Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce …………se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků

(1) Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od …… do ………hodin, v období ….(od 1. 7. do 31. 8.) každého roku od …………do……… hodin.

(2) Akce …..(konkrétní druh akce) lze provozovat v době od …. do…. . hodin.
(3) Akce ….. (konkrétní druh akce) pořádané v období ….. lze provozovat od…. do ….. hodin.

(4) Akce …., které se pravidelně opakují, lze provozovat od … do …..hodin.
Čl. 2
Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu …….… … dnů před jejím konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,
b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby,
e) ……………….

Čl. 3
Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: