Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obec ………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) … (např. veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb)…,
b) … (např. jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní komunikace),
c) … (např. žebrání),
d) … (např. veřejná hudební pouliční produkce),
e) … (např. pohyb a vstup se zvířaty),
f) … (např. jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace),
g) …….. .

Čl. 2
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) je možno vykonávat pouze ……..(přesné označení místa, např. v okruhu …m od budovy Okresního ředitelství Policie ČR) …., a to v době od … do … hodin.

(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je možno vykonávat pouze ………(přesné označení místa, např. v okruhu …m od budovy Finančního úřadu) … a … (přesné označení místa) ……., a to v době od … do … hodin.

(3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno d) je možno vykonávat pouze ………(přesné označení místa, např. …m od budovy Územního pracoviště Krajské hygienické stanice …) ……. a … (přesné označení místa) ……., a to v době od … do … hodin.
Čl. 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno b) je zakázáno provádět:
a) ………(např. na plochách veřejné zeleně v parku v ul. ………… a v parku v ul. …………),
b) ………(např. na ploše náměstí …………., náměstí ………….. ),
c) ………(např. na prostranství u kostela, které je ohraničeno zdmi domů č.p. …, č.p. ……a č.p. ……v ulici ……….. a ……….. ).
(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno e) je zakázáno vykonávat:
a) …………(např. na dětských hřištích u domů č.p. …, č.p. ….., č.p. ….. a č.p. ….. ),
b) …………(např.v parčíku u domova důchodců),

(3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno f) je zakázáno vykonávat na plochách veřejné zeleně.

(4) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 3, jsou graficky znázorněna v přílohách č.1 až 3 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: