Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

U pozemků …(např. u pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) )… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce ……………………… koeficient …,
b) část obce ……………………… koeficient …,
c) část obce ……………………… koeficient ….
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .

 

Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: