Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

(1) U staveb …(např. uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č.338/1992 Sb.)… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce ……………………… koeficient …,
b) část obce ……………………… koeficient …,
c) část obce ……………………… koeficient ….

(2) U staveb … (např. u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb.)… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: