Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pozemky

U stavebních pozemků v části obce … se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši …. .

Čl. 2
Stavby

(1) U staveb… (např. staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.) … se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši …

(2) U staveb … (např. u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) )… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: