Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

Obec ………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

Zastupitelstvo obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usneslo vydat na základě § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a v souladu s § 10 písmeno d), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
K ocenění stavebních pozemků se vydává pro území obce cenová mapa stavebních pozemků 1) (dále jen “cenová mapa”).

Čl. 2
Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni zaslat Obecnímu úřadu … … informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodaný stavební pozemek nachází.

Čl. 3
Cenová mapa v rozsahu … mapových listů grafické části, zpracovaných
na digitalizované katastrální mapě (uvést použitý druh mapy) v měřítku 1: .000 a … stran textové části je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadu.

Čl. 5
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Tato OZV byla zaslána MF k uveřejnění v Cenovém věstníku dne:
____________________
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů