Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec……….

Obecně závazná vyhláška č. ………./200.,
o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10, písm. d. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Osvobození od daně z nemovitostí

Pro řešení důsledků živelní pohromy ……(vypsat)…se zcela osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou na těchto územích:

a) nemovitosti v části obce ………
b) nemovitosti v ulici…….
c) nemovitosti v ulici ….čísla popisná…
d) ………………….
Čl. 2

Způsob osvobození a jeho časový rozsah

Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:
a) nemovitosti v části obce…po dobu…až 5…let,
b) nemovitosti v ulici…, po dobu… až 5…let,
c) nemovitosti v ulici…, čísla popisná…, po dobu …až 5 …let,
d) …………………..po dobu…až 5… let.

 

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem…(musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31.března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

Podpis Podpis
………….. …………….
jméno, příjmení, místostarosta jméno, příjmení, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: