Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec …………

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Osvobození od daně z nemovitostí

Pro řešení důsledků živelní pohromy … (vypsat) … se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti postižené živelní pohromou:

a) nemovitosti v části obce …………,
b) nemovitosti v ulici …………, nemovitosti v ulici …….. číslo popisné …………….. ,
c) ……………………. .

Čl. 1
Osvobození od daně z nemovitostí

Touto obecně závaznou vyhláškou se v rámci řešení důsledků živelní pohromy ….(vypsat jaké)… ,:

1. Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

a) nemovitosti v části obce ……. po dobu ..až 5…let,
b) nemovitosti v ulici ……., po dobu…až 5…let,
c) nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, po dobu …až 5…let
d) ………………., po dobu …až 5…let

2. Částečně se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

a) nemovitosti v části obce ……. ve výši ….% po dobu …až 5…let,
b) nemovitosti v ulici ……., ve výši ….% po dobu…až 5…let,
c) nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, ve výši ….% po dobu…až 5…let
d) ………………., ve výši ….% po dobu…až 5…let
Čl. 2
Rozsah osvobození

(1) Od daně z nemovitostí se osvobozují v tomto rozsahu:

a) nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) zcela,
b) nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. b) ve výši … %,
c) nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. c) ve výši … %.

(2) Od daně z nemovitostí se nemovitosti osvobozují:

a) nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,
b) nemovitostí uvedené v čl. 1 písm. b) a c) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …
(musí nabýt účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta