Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do ….. dnů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa … Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu … Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu … Kč.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do …….
Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ……………………..,
b) ……………………..,
c) ………………………

(2) Úleva se poskytuje:
a) …………………… ve výši … Kč,
b) …………………… ve výši … Kč.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: