Nařízení o zákazu vstupu do lesů (katastrální území)

Obec … …

 

Nařízení … č. /200.,
o zákazu vstupu do lesů

Rada obce … … se na svém zasedání dne … … usnesením č. ….. usnesla vydat na základě § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1

Zakazuje se vstup do lesa na katastrálním území …. za účelem …… (např. provedení letecké chemické ochrany lesních porostů proti např. obaleči modřínovému).
Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem …. a platnosti pozbývá dne …….

 

 

 

 

Podpis Podpis
………………… ……………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: