Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do ….. dnů od zahájení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu …. Kč.

(2) Paušální částka činí:
a) týdenní paušální částka …Kč,
b) měsíční paušální částka …Kč,
c) roční paušální částka …Kč.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.

(2) Ubytovatel vybrané poplatky odvede do …..

Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ……………………..,
b) ……………………..,
c) ………………………

(2) Úleva se poskytuje:
a) …………………… ve výši …Kč,
b) …………………… ve výši …Kč.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: