Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí :
a) za kalendářní den … Kč,
b) paušální částka za …(období)… …Kč.
Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je splatný současně s vydáním povolení.

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 písm. b) je splatný ……..
Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ………………………………….,
b) ………………………………….

(2) Úleva se poskytuje:
a) …………………… ve výši … Kč,
b) …………………… ve výši … Kč.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: