Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do ….. dnů od zahájení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den … Kč.

(2) Paušální částka činí za …(období)…… … Kč.

 
Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do ….. .

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 odst. 2 je splatný do……….
Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ……………………..,
b) ……………………..

(2) Úleva se poskytuje:
a) …………………… ve výši … Kč,
b) …………………… ve výši … Kč.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: