Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do ….. dnů od uvedení do provozu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí ….Kč na 3 měsíce.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do … dnů po ohlášení.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: