Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
(1) Na základě zvýšeného výskytu …(uvést druh členovce nebo hlodavce) …… se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje na území obce … (na území části obce …….) provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace.1)
(2) Speciální ochranná dezinsekce/deratizace se provede na území obce/v částech obce ………….. v době od ……….200. do … … 200. .
Čl. 2
Speciální ochrannou dezinsekci/deratizaci podle čl. 1 zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním předpisem. 2)

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. a pozbývá platnosti dne … … .
Podpis Podpis
…………………….. ………………………..
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

____________________________________
1) § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění zákona č. 274/2003 Sb.
2) § 57 odst. 2 a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění pozdějších předpisů