Obecně závazná vyhláška o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby

Obec………………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,
o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce……….

Zastupitelstvo obce …………se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 21 odst. 6 zákona č. 111/1985 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby

(1) Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby je prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru.

(2) Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou.

(3) Rozsah zkoušky je uveden v příloze.

Čl. 2
Organizace zkoušek

(1) Přihláška se podává písemně ……….kde…….. . V přihlášce uvede žadatel jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud se zdržuje mimo místo trvalého pobytu a přihlášku podepíše.

(2) Termíny zkoušek se vyhlašují na úřední desce obecního úřadu. Žadatel je k zkoušce pozván písemně.
Čl. 3
Způsob provádění zkoušky

(1) Žadatel před zahájením zkoušky prokáže svoji totožnost (dále jen “uchazeč” ).

(2) Zkouška se skládá formou písemného testu a ověření praktických znalostí obsluhy taxametru. Zkouška je veřejná.

(3) Uchazeči mohou (nemohou) používat plán obce. Otázky jsou připraveny ze souboru zveřejněných otázek. Každá otázka má …… odpovědí, z nichž …… je správná.

(4) Písemný test obsahuje …. otázek z místopisu a ….. otázek z právních předpisů. Na vypracování testu z obou předmětů má uchazeč ….. minut.

(5) Praktickou část zkoušky může konat pouze uchazeč, který prospěl v písemném testu.

(6) V praktické části zkoušky se ověřuje znalost obsluhy taxametru.

(7) O průběhu zkoušky je vyhotoven protokol podepsaný … … . Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, jméno a příjmení uchazeče, číslo písemného testu včetně jejich bodového ohodnocení a popis průběhu praktické části zkoušky a výsledek zkoušky. Odevzdaný test je nedílnou součástí protokolu, na žádost uchazeče mu umožní pověřená osoba nahlédnout do vyhodnoceného testu.
Čl. 4
Hodnocení zkoušky

(1) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek jednotlivých předmětů.

(2) Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně …….. dosažitelného bodového hodnocení z místopisu a nejméně …… dosažitelného bodového hodnocení z právních předpisů (tedy v prvním předmětu nejméně ….bodů, v druhém předmětu nejméně …..bodů). Uchazeč u zkoušky prospěl, jestliže prospěl v písemném testu a v praktické části zkoušky. Uchazeči, který prospěl, bude vydáno osvědčení.

(3) Námitky proti výsledku zkoušky může uchazeč uplatnit u … … písemnou formou ve lhůtě nejdéle do ………… pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky. Lhůta je zachována, pokud alespoň v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě nebo pokud alespoň v její poslední den byly námitky osobně doručeny. Obecní úřad sdělí uchazeči, který uplatnil námitky, výsledek písemnou formou nejpozději ve lhůtě ……dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

(4) O námitkách rozhoduje … … .
Čl. 5
Opravné zkoušky

V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce. Uchazeč bude zařazen ke zkoušce podle pořadí podání přihlášky.

 

Čl. 6
Přechodné ustanovení

Řidič taxislužby je povinen prokázat znalosti dle této obecně závazné vyhlášky do … … od účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………

 
Podpis Podpis
…………………. …………………..
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: