Obecně závazná vyhláška o provozním řádu stanoviště taxislužby

Obec …………….

Obecně závazná vyhláška č. ……../200.,
o provozním řádu stanoviště taxislužby

Zastupitelstvo obce ……. na svém zasedání dne ………usnesením č. …….. usneslo vydat na základě § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla provozu na stanovišti taxislužby

(1) Na stanovišti vozidel taxislužby1) v obci je řidič vozidla taxislužby povinen:
a) … ( např. vypnout motor vozidla bezprostředně po příjezdu na stanoviště) …,
b) … (např. umožnit vjezd ostatním vozidlům taxislužby na volná místa stanoviště) …,
c) … (např. nebránit řidičům ostatních vozidel taxislužby v užívání stanoviště vozidel taxislužby) …,
d) … (např. neprovádět opravy a údržbu vozidla taxislužby) …,
e) … ……. .

(2) Stanoviště taxislužby nelze užívat k stání vozidel taxislužby mimo provozní dobu vozidla taxislužby.
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200..

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 
_____________________________________________
1) § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.