Návrh na změnu v okruhu účastníků – procesní nástupnictví

NÁVRH NA ZMĚNU V OKRUHU ÚČASTNÍKŮ – PROCESNÍ NÁSTUPNICTVÍ
(§ 107a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o vyklizení stodoly

Vzhledem k tomu, že kupní smlouvou ze dne 1. 5. 2004 jsem prodal dům čp. 100 v Bohuslavicích (včetně pozemků č. parc. 200 a 201), v němž se nachází předmětná stodola, jejíhož vyklizení se v tomto řízení domáhám na žalovaném, a novým vlastníkem je od 1. 6. 2004 Radek Nesvadba, navrhuji, aby Radek Nesvadba, bytem Bohuslavice, č.p. 25 vstoupil do tohoto řízení jako žalobce místo mne.
Radek Nesvadba se vstupem do tohoto řízení na místo žalobce souhlasí.

K důkazu přikládám:
ověřenou kopii kupní smlouvy a rozhodnutí Katastrálního úřadu v Šumperku o vkladu vlastnického práva k nemovitosti
písemný souhlas Radka Nesvadby

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim