Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení

OZNÁMENÍ VEDLEJŠÍHO ÚČASTNÍKA O VSTUPU DO ŘÍZENÍ
(§ 93 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 20 000 Kč s příslušenstvím

Ve smyslu ust. § 93 o. s. ř. sděluji soudu, že vstupuji do shora označeného řízení jako vedlejší účastník na straně žalobce. Jak vyplývá z dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 10. 8. 2003, převzal jsem ručitelský závazek za předmětnou půjčku. Mám proto právní zájem na výsledku tohoto řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005
Karel Krátký
Šumperk, Vodní 123