Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
Čl. 1
Maximální cena

(1) Maximální cena za služby parkovišť činí za:
a) automobil osobní
– stání do 30 minut … Kč,
– stání do 1 hodiny … Kč,
– stání do 24 hodin … Kč,
– stání za každých dalších i započatých 24 hodin … Kč,
b) motocykl
– stání do 30 minut … Kč,
– stání do 1 hodiny … Kč,
– stání do 24 hodin … Kč,
– stání za každých dalších i započatých 24 hodin … Kč.
c) autobus
– stání do 30 minut … Kč,
– stání do 1 hodiny … Kč,
– stání do 24 hodin … Kč,
– stání za každých dalších i započatých 24 hodin … Kč,
d) automobil nákladní
– stání do 24 hodin … Kč,
– stání za každých dalších i započatých 24 hodin … Kč.

(2) Maximální cena za službu zahrnuje přijetí a vydání vozidla, určení místa k jeho stání, vydání dokladu o počátku a délce trvání služby a její ceně.

(3) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1).

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. …/200. , kterým … … .
Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

________________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.