Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1
Maximální cena

(1) Maximální cena taxislužby osobní činí:
a) za nástup … Kč / jízdu,
b) za čas čekání … Kč / minutu,
c) za vzdálenost (ujeté kilometry) … Kč / km.

(2) Cena za nástup je účtována při započetí jízdy.

(3) Časem čekání se rozumí provozní čekání automaticky účtované taxametrem při stáních na křižovatkách, při pomalé jízdě v hustém provozu a při čekání na přání zákazníka. Čekáním není stání vozidla v důsledku jeho poruchy nebo stání zaviněné řidičem.

(4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 1)

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. …/200. , kterým … … .

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
_________________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.