Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
Čl. 1
Maximální cena
(1) Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla odtahovým vozidlem podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) činí:
a) odtah úplný … Kč,
b) odtah neúplný … Kč.

(2) Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla po dopravní nehodě činí… Kč.
(3) Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje:
a) u odtahu úplného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo mechanické ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení pomocí navijáku nebo mechanické ruky a předání obsluze parkoviště,
b) u odtahu neúplného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo mechanické ruky, složení vozidla zpět na místo a pořízení písemného záznamu o přerušení výkonu s potvrzením o jeho předání provozovateli.
(4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu2).

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým …… .

 

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

 

 
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 
___________________________________
1) Např. zákon č.361/2000 Sb., o provozu a pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.