Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

Obec ………….

 

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou
a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
Čl. 1
Maximální cena

(1) Maximální1) cena dopravy činí za jednotlivé jízdné:
a) jedna jízda s právem přestupu … Kč,
b) jedna jízda bez práva přestupu … Kč,
c) jedna jízda dítěte od 6 do 15 let s právem přestupu … Kč,
d) jedna jízda dítěte od 6 do 15 let bez práva přestupu … Kč.

(2) Maximální cena dopravy činí za časové jízdné nepřenosné s právem přestupu:
a) jízdné předplacené na 24 hodin (1 den) … Kč,
b) jízdné předplacené na 3×24 hodin (3 dny) … Kč,
c) jízdné předplacené na 7×24 hodin (7 dnů) … Kč,
d) jízdné předplacené na 15×24 hodin (15 dnů) … Kč.

(3) Maximální cena dopravy činí za časové jízdné přenosné s právem přestupu:
a) jízdné předplacené na 24 hodin (1 den) … Kč,
b) jízdné předplacené na 3×24 hodin (3 dny) … Kč,
c) jízdné předplacené na 7×24 hodin (7 dnů) … Kč,
d) jízdné předplacené na 15×24 hodin (15 dnů) … Kč.

(4) Jednotlivou jízdou s právem přestupu se rozumí jízda, která netrvá déle než … minut od jejího zahájení.

(5) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. …/200. , kterým … … .

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

1) Část II položka č. 8 výměru Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.