Nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1
Maximální cena

(1) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen “technický prostředek”) pro automobil osobní činí: …. Kč.

(2) Maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku pro automobil nákladní a autobus činí: …. Kč.

(3) Maximální cena v sobě zahrnuje jízdní výkon na místo, přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, pořízení písemného záznamu a fotodokumentace (2 ks foto barevné) o zablokování vozidla, odstranění technického prostředku a předání vozidla jeho provozovateli s vystavením potvrzení o provedeném úkonu a jeho ceně.

(4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 1)
Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým …… .

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.