Potvrzení o přijetí daru

Potvrzení o přijetí daru
Společnost ……………………….. zastoupena …………………….. registrovaná u ………………
………..IČ……………………DIČ …………………….
V souladu s § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů v platném znění, potvrzujeme, že dárce
pan(í) ………………………….
poskytl(a) naši společnosti na účet ……………..
dne …………. finanční dar ve výši ……..Kč (slovy ……………)
Peníze budou použity na …………………….
V ………………….. dne ………………..……………….

Podpis
razítko