Závěť (vlastnoruční)

Závěť (vlastnoruční)

 

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

 

V …………………………. dne ………………………………………………
……………………………………………..(podpis)