Závěť (nepsaná vlastní rukou)

Závěť (nepsaná vlastní rukou)

 

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti v přítomnosti svědků …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………. a …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………., po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

 

V …………………………. dne ………………………………………………
……………………………………………..(podpis)
Potvrzujeme svým podpisem, že……………………… před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

 
V …………………………. dne ………………………………………………
……………………………………………..(podpis) ……………………………………………..(podpis)