Žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží

Žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží

 

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35, IČO: 12345678
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20, IČO 87654321
Žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží

Dvojmo
Přílohy: 6 dle textu

I.
Dne 1. 1. 2005 jsme jako kupující uzavřeli se žalovaným jako prodávajícím kupní smlouvu o dodání zboží XYZ v počtu … kusů. Žalovaný nám prostřednictvím dopravce dodal zboží dne 10. 1. 2005, přičemž podle obsahu přiloženého dodacího listu mělo být dodáno … ks X, … zboží Y, … ks zboží Z, Zboží mělo být dodáno celkem v … kartonech
Důkaz: kupní smlouva ze dne 1. 1. 2005
dodací list ze dne 10. 8. 2004

II.
Dopravci jsme potvrdili na přepravním dokladu převzetí … kartonů zboží. Kartony nejevily známky poškození a byly přelepeny firemními páskami prodávajícího. Při prohlídce zboží provedené dne 11. 1. 2005 za účasti nestranné osoby pana …., jsme zjistili, že oproti množství uvedenému v dodacím listě v kartonech chybí … kusů zboží.
Důkaz: prohlášení nestranné osoby pana …… ze dne 11. 1. 2005

III.
O množstevní vadě dodávky zboží jsme podali prodávajícímu zprávu dne 11. 1. 2005 a oznámili prodávajícímu náš nároku z vady dodávky a požadovali jsme doplnění chybějícího zboží.
Žalovaný nám dopisem ze dne 15. 1. 2005 sdělil, že náš požadavek odmítá, protože dodávané zboží bylo kontrolováno při expedici a množstevně odpovídalo dodacímu listu, o čemž svědčí podpisy odpovědných pracovníků na této listině. Na naše další urgence žalovaný nereagoval.
Důkaz: zpráva o vadě dodávky ze dne 11. 1. 2005
dopis žalovaného z 15. 1. 2004
urgence z 30. 1. a 15. 2. 2005

IV.
Na základě výše uváděných skutečností požadujeme vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen odstranit vadu dodávky zboží ….ze dne 10. 1. 2005 a dodat žalobci … kusů a podle kupní smlouvy ze dne 15. 3. 2004, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.
Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci 1000 Kč na náhradu nákladů soudního poplatku.
Stejnopis žaloby je zasílán na vědomí žalovanému přímo. Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu.

V Šumperku dne 1. 3. 2005
Milan Heim