Žádost o prominutí poplatku

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ……………………..)

A. ŽADATEL
Jméno a příjmení:…………………………………………………… Datum narození: ……………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………
B. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ – SNÍŽENÍ* výše uvedeného poplatku za období od …………………… do ………………………._
z důvodu:
a) dlouhodobého pobytu v zahraničí,
b) platby poplatku mimo obec ………………,
c) jiného ……………………………………………………,

ve výši: …………………………………………………… Kč.

C. PŘILOŽENÉ DOKLADY:
a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o zaměstnání,
b) platby poplatku mimo obec ……….. + doklad o zaplacení poplatku jiné obci znějící na jméno žadatele + potvrzení obce,
c) jiný ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení Datum narození

E. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK VE VÝŠI …………………………………………………… KČ, PROSÍM, ZAŠLETE
– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– na účet č. ……………………………………………………/…………………..
POZNÁMKY:

 

 
V …………………………………………………… dne: …………………………………………………… Podpis žadatele: ……………………………………………………