Výpověď daná zaměstnancem

Výpověď daná zaměstnancem

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:
Tímto dávám na základě § 50 zákoníku práce

výpověď z pracovního poměru

který byl založen pracovní smlouvou ze dne …………………. Pracovní poměr skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, dnem ………………..

V ………….. dne ………………

Podpis