Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smluvní strany:

………………..
……………….
……………….
(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)

dále jen povinný z věcného břemene

a

…………………
…………………
…………………
(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)
dále jen oprávněný z věcného břemene

uzavírají tuto

SMLOUVU  O  ZŘÍZENÍ  VĚCNÉHO  BŘEMENE

I.

1. Obec ……………… na základě  § 1 zákona č. 172/91 Sb. vlastníkem(Pozemnku, nemovitosti )……………..…………………(údaje z katastru nemovitostí). (Občan na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy …. + údaje z katastru nemovitostí)

2. Na Pozemích jsou se souhlasem povinného na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem …………………. pod č.j. …………………, ze dne ……………….., v právní moci dne ……………………….., umístěné inženýrské sítě …………………. , které jsou ve vlastnictví oprávněného. Originál kolaudačního rozhodnutí tvoří přílohu ……………. této smlouvy a její nedílnou součást.

3. Pro vyznačení věcných břemen na části Pozemků byl vypracován geometrický plán č. …………………. ze dne ……………… Ing. …………………, .adresa ………………….. potvrzený Katastrálním úřadem, kdy tento vydal souhlas dne …………………. pod čj. ……………………… (dále jen Geometrický plán). Originál geometrického plánu tvoří přílohu č. ……………………. této smlouvy a její nedílnou součást.

II.

1. Věcná břemena jsou zřizována povinným z věcných břemen pro vlastníka inženýrských sítí – ……………………. jako oprávněného z věcných břemen za účelem provozování inženýrských sítí. Touto smlouvou se zřizují práva odpovídající věcným břemenům, a to:
a) právo vstupu na Pozemky, chůze a jízdy a pro vlastníka inženýrských sítí specifikovaných v článku I. bodech 2. a 3. této smlouvy jako oprávněného z věcných břemen, a v souvislosti s výkonem jeho vlastnických práv a povinností i pro třetí osoby
b) právo zřízení, uložení a provozování inženýrských sítí a povinnost provádění správy, údržby, oprav a úprav předmětu věcných břemen jak oprávněným z věcných břemen, tak v nezbytném rozsahu i třetími osobami
c) povinnost oprávněného uvést po provedených činnostech na své náklady Pozemky do původního stavu.

2. Oprávněný práva odpovídající věcným břemenům v rozsahu uvedeném výše přijímá a naopak povinný se zavazuje tato práva strpět.

3. Oprávněný se zavazuje, že při realizaci práv odpovídajících věcným břemenům v rozsahu uvedeném výše bude šetřit práva povinného z věcných břemen.

4. Veškeré škody, které by vznikly povinnému nebo třetím osobám při realizaci práv z věcných břemen oprávněným nebo jím pověřenými třetími osobami, jdou plně k tíži oprávněného.

5. Práva odpovídající věcným břemenům specifikovaná v bodu 1. tohoto článku této smlouvy zřizuje povinný jako závazná po dobu existence inženýrských sítí specifikovaných v článku I., bodech 2. a 3. a zavazuje se tato práva strpět, a oprávněný tato práva, odpovídající věcným břemenům, včetně povinností specifikovaných v této smlouvě přijímá. Zánikem předmětných inženýrských sítí zanikají příslušná věcná břemena, a to i jednotlivě.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o věcných břemenech je uzavřena a sjednaná jednorázová finanční náhrada je stanovena v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce ……………….. (dále jen cena věcných břemen). Výpočet ceny věcných břemen z této smlouvy je uveden v příloze …………….. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

2. Vypracování znaleckého posudku na ocenění věcných břemen pro potřeby povinného zajistí na své náklady oprávněný, s tím, že jedno originální paré znaleckého posudku je oprávněný povinen předat povinnému při podpisu této smlouvy.

3. Cenu věcných břemen se oprávněný zavazuje uhradit nejdéle do ………………….. dnů po podání návrhu na vklad práv odpovídajících věcným břemenům na Katastrální úřad, a to bankovním převodem na účet povinného vedený u ……………………, č.ú. ……………….., variabilní symbol ……..……………………..

4. Cena věcných břemen bude uhrazena na základě vystavené faktury, o kterou požádá oprávněný povinného včas. Poté má oprávněný možnost uhradit cenu věcných břemen v náhradním termínu do dalších ………………… dnů po uplynutí lhůty podle bodu 3. tohoto článku (dále jen prodloužená lhůta).

5. Nebude-li ve lhůtě uvedené v bodu 3. tohoto článku cena věcných břemen zaplacena je oprávněný povinen zaplatit povinnému smluvní pokutu ve výši ……………. Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ nezaplacení ceny věcných břemen ani v prodloužené lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši ……………………. Kč za každý den prodlení po uplynutí prodloužené lhůty.

7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet povinného specifikovaný v bodu 3. tohoto článku. Uplatněním smluvních pokut nezaniká právo povinného na náhradu škody.

IV.

1. Nebude-li ani v prodloužené lhůtě sjednaná cena věcných břemen uhrazena, má povinný právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto úkonem se smlouva i věcná břemena ruší. Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného projevu vůle oprávněnému.

2. Povinný má právo v případě odstoupení od smlouvy umístěné inženýrské sítě odstranit a dotčené pozemky uvést do původního stavu nebo jejich odstranění a uvedení do původního stavu zajistit na náklady oprávněného. Nezahájí-li povinný práce k odstranění inženýrských sítí do 30-ti dnů od odstoupení od této smlouvy je oprávněný pro tento případ povinen umístěné inženýrské sítě z dotčených pozemků odstranit a pozemky uvést do původního stavu na své náklady nejpozději do 90-ti dnů od účinku odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinou smlouvou jinak.

V.

1. Na základě této smlouvy lze v katastru nemovitostí zapsat na list vlastnictví č. ……………….. pro katastrální území ……………………., obec ………………….., vedený u Katastrálního úřadu pro …………………., Katastrální pracoviště …………………. práva odpovídající věcným břemenům ve prospěch vlastníka inženýrských sítí – ……………………….

2. Povinný a oprávněný vstoupí do práv odpovídajících věcným břemenům z této smlouvy vkladem práv věcných břemen dle této smlouvy do Katastru nemovitostí.

3. Oprávněný se zavazuje na svůj náklad podat návrh na vklad do 3 pracovních dní po podpisu této smlouvy a jednu kopii návrhu na vklad opatřenou originálním podacím razítkem a číslem jednacím řízením se zavazuje oprávněný předat bezodkladně povinnému.
VI.

1. Platnost právního úkonu v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dokládá povinný výpisem z Usnesení rady ………………… č. …………………. ze dne………………., který tvoří přílohu ……………… této smlouvy a její nedílnou součást.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Dále prohlašují, že jim je tato smlouva srozumitelná a že nebyla uzavřená ani v tísni ani za nevýhodných podmínek.

3. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

4. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce obou smluvních stran.

5. Tato smlouva o zřízení věcných břemen nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět výlučně písemně ve formě posloupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

7. Tato smlouva o zřízení věcných břemen je vyhotovena v sedmi stejnopisech s tím, že čtyři stejnopisy budou předloženy příslušnému Katastrálnímu úřadu pro účely vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, dva stejnopisy obdrží povinný a jeden oprávněný.

8. V ostatním se tento smluvní vztah řídí platným právním řádem ČR.

 

V ……………………….. dne ………………
….………………………………. ………………………………….
Povinný Oprávněný