Smlouva o zániku věcného břemene

Smlouva o zániku věcného břemene

 

Povinný
………………….
………………….
………………….
jako vlastník nemovitosti,
Oprávněný
…………………
…………………
………………..
jako oprávněný z věcného břemene,
uzavírají tuto

smlouvu o zániku věcného břemene:

I.

Povinný je vlastníkem zahrady p. č. … Zahrada je zapsána jako jeho vlastnictví v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….

II.

Povinný uzavřel s oprávněným uzavřeli dne …………. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž je …………………….oprávněna bezplatně užívat zahradu uvedenou v článku I. Hodnota věcného břemene byla stanovena částkou …………………. Kč. Smlouva byla registrována Státním notářstvím v …………….. dne ……………… pod sp. zn. ……………….

III.

Účastníci této smlouvy bezplatně ruší věcné břemeno dohodnuté ve smlouvě uvedené v článku II.
IV.
K zániku práva odpovídajícímu věcnému břemenu je potřebný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ……………., Katastrální pracoviště ……………….
V.

Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. …………….. pro katastrální území ……………………. u Katastrálního úřadu ……………….., Katastrální pracoviště v …………….

takto:

V části CLV: zánik věcného břemene užívání pro ……………………, r. č. ……………………….

Ostatní části beze změny.
V ……………………. dne ………………….

Podpis Podpis