Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení), nar. ………………. (datum
narození), bydliště ……………………………………………(adresa), rodné číslo
…………………., v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
zastoupený(á) ………..
a
2) ……………………………………………………………………………………………………., v textu
této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
podle § 49 cit. zák.

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
(
2) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

II.
Ubytování

(1) Osobě se poskytuje ubytování v jednolůžkovém /varianty: dvou-, tří-, čtyřlůžkovém) pokoji, o rozloze…….. m2.

(2) K pokoji náleží:
a) balkon,
b) předsíň s kuchyňkou,
(varianta: předsíň s kuchyňkou společná s vedlejším …lůžkovým pokojem),
c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout.
(varianta: bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, které je určeno také pro osoby z vedlejšího …lůžkového pokoje).

(3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, prádelník, stůl, dvě židle, světlo stropní, lampička. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj vybavit také vlastním nábytkem.

(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Osobami v domově (varianta: na patře domova) také:
a) jídelnu,
b) knihovnu s čítárnou,
c) společenskou místnost,
d) kavárnu,
e) zahradu.

(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním těchto prostor.

(7) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.

III.
Stravování

(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.

(2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.
Varianta:
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel domova pro seniory.

(3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby.
Varianta:
(3) Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních
pravidlech domova pro seniory.

IV.
Péče

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V.
Fakultativní činnosti

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osobě následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV:
Varianty:
a) Namísto ubytování v běžném pokoji nadstandardní ubytování v bytě o třech
místnostech, vlastní koupelnou a WC.
b) Používání standardní mikrovlnné trouby umístěné v tomtéž patře, v němž se nachází
byt uvedený pod písmenem a) tohoto odstavce. Používání mikrovlnné trouby se řídí
vnitřním řádem domova pro seniory. Osoba bere na vědomí, že mikrovlnnou troubu
budou užívat také další osoby využívající této doplňkové služby.
c) Ledničku s mrazničkou pouze pro vlastní potřebu umístěnou v bytě uvedeném pod
písm. a) tohoto odstavce.
d) Poskytnutí osobního počítače s připojením na internet.
e) Dopravu osoby a jejích věcí do a/nebo z místa, které označí.
f) Poskytnutí některé z činností uvedených v čl. IV (pro případ, kdy osoba není
příjemcem příspěvku na péči).

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem v ……., ul. ……., č. p. …… .

(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 1:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý týden vždy od pondělí do pátku po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 2:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den počínaje dnem ……… (včetně), do …………. (včetně).

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce …….. ,- Kč denně a úhradu za stravu v částce ………. ,- Kč denně.

(2) Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.

(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí.

(4) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

(5) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel domova pro seniory.

(6) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do ……. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.

(7) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářních měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
Varianta 1:
(7) Úhrada se platí zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého
dne následujícího po dni, kdy Poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování
čerpaných služeb.
Varianta 2:
(7) Úhrada se platí zálohově, a to do …… dne v kalendářním měsíci, za který má být
zaplacena.

(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně Poskytovatele.
Varianta:
(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet
Poskytovatele č. 000123-1234567890, vedený u …….. . Úhrada musí být připsána na
účet Poskytovatele do ……….

(9) Osoba je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do ……….. pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

(10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti (varianta: převodem na účet č. …) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.

(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu.
Varianta:
(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
(12) Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 11 tohoto článku není Osoba zproštěna zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jejího příjmu.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly domova pro seniory, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí ……….. dní (varianta: týdnů, měsíců).

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy nebo pokud Osoba úhradu za ubytování a stravu neplatila podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory.

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí …… dní (týdnů, měsíců) a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne ………. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Varianta:
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na
jiného.

XI.

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V …………… dne……………..
…………………………….. ………………………………
(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele)