Žádost o povolení kácení

ŽÁDOST

O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
( § 8,9 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)

1. Žadatel :
(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)
jméno a příjmení – název _______________________________________
adresa bydliště – sídla _______________________________________
IČO (+tel.) _______________________________________
2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:
katastr. území č. pozemku kultura výměra

 

3. Popis dřevin, které mají být káceny:
Stromy:
Druh dřevin: počet: obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

 

Keře:
Druh: velikost plochy ke kácení:
4. Důvod kácení:

 
5. Navržená náhradní výsadba:
6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví:
__________________________
podpisy žadatelů

 

 

Přílohy:

* Výpis z katastru nemovitostí ( originály nebo ověřené kopie listů vlastnictví zhotovených katestrálním úřadem ne starší 6-ti měsíců )
s vyznačením vlastnických popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům

* Snímek pozemkové mapy vyhotovený katastrálním úřadem

* Situační nákres umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic pozemků