Platební výměr na poplatek za komunální odpad

Obec

 

——————————-
(správce poplatku za komunální odpad)

V ………. dne …………………

Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

PLATEBNÍ VÝMĚR č. ……….

na poplatek za komunální odpad.
Plátce poplatku (jméno, příjmení): ……………………………………………………………………………
Adresa plátce poplatku (místo trvalého pobytu): ……………………………………………………………………..…
Rodné číslo plátce poplatku: ……………………………………………………………………
Podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. …………/…………….. a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřuje poplatek za komunální odpad v částce ………………. Kč, slovy ………………………… Kč.

Odůvodnění:
Poplatek nebyl uhrazen ve stanoveném termínu ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Tuto částku zaplaťte na účet obce č……………………….., KS 0379, VS ……………….. nejdéle do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

Poučení:
Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u shora uvedeného správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou exekuce movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

…………………………
(podpis starosty, kulaté razítko obce)