Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecní (městské) zastupitelstvo:…………………………………………. se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dne ……………….. vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce /města/: ………………………………………
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce /města/ trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce /města/ zdržují.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky:
a) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce /města/ při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
b) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného odpadu s katalogovými čísly jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích,
d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,
e) biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny),
f) odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob a ze hřbitovů,
g) využitelný /tříděný/ odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad),
h) původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady,
i) oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
j) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 0,07 do …. m3, která je ve vlastnictví nebo v nájmu oprávněné osoby /ve vlastnictví fyzické osoby – občana/. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství. Označení sběrných nádob je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
k) sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ je zařízení obce /města/, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad pod dozorem odsluhy, slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů,
l) …………………

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro odkládání, shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby, které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění využitelných složek
b) sběrné nádoby /mobilní kontejnery/ na odpad ze zeleně a objemný odpad, které jsou přistavovány pravidelně v intervalu ……………. dle vyhlášeného jízdního řádu (mimo zimního období) a slouží k ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností (stanoviště viz příloha č. 3 této vyhlášky),
c) sběrné nádoby na využitelný /tříděný/ odpad, kterým je papír a lepenka /nápojové kartony/, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností /mimo zimního období/ (stanoviště viz příloha č. 4 této vyhlášky),
d) sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ ………… /název umístění nebo uvést seznam v příloze/ …………, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu a kde lze odložit také využitelný /tříděný/ odpad, objemný odpad, biologický odpad včetně odpadu ze zeleně,
e) provozní doba sběrného střediska odpadů /např./:
Úterý ……………… hod
Čtvrtek ……………… hod
Sobota ……………… hod
f) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je přistavován v pravidelných intervalech ………. dle vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště viz příloha č. 5 této vyhlášky),
g) sběrné nádoby, kam lze odložit galvanické články a baterie jsou umístěny v obchodech ……………,
h) vyřazené léky se odkládají v lékárnách ………..,
i) do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu. Do nádob uvedených v bodu 1 písm. a), b), c) a zařízení uvedených v písm. d) a f) nelze odkládat stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic staveb, popř. zemina). Do nádob uvedených v 1 a) nelze ukládat horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat

2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí /městem/ uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je k tomu zmocněna obcí /městem/.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob (občanů), popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na skládku ……………./název skládky/……….. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu /a uložení odpadu/ na skládce vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

Čl. 6
Povinnosti oprávněné osoby

1. Pravidelný svoz odpadu provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
2. Provádět opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 5 pracovních dnů po zjištění nebo oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou /v případě, že sběrné nádoby nejsou ve vlastnictví fyzické osoby – občana/.
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
4. Zajišťovat uložení sběrných nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

Čl. 7
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Úhrada za nakládání s komunálním odpadem

Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je od fyzických osob (občanů) vybírána podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech obcí úhrada, jejíž výše je sjednána v písemné smlouvě a která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena obecní /městskou/ radou. Původci, kteří na základě písemné smlouvy využívají systému obce, platí cenu sjednanou v písemné smlouvě podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.

Čl. 9
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí …………./např. Městská policie nebo odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v ………… či obecního úřadu v ……………./.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo ………………….ze dne …………………………

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ………………………
Příloha č. 1. Druhy nebezpečného odpadu (číslo podle Katalogu odpadů, název).
Příloha č. 2. Označení sběrných nádob (druhy nebo složky odpadů, barevné označení a jiné označení nádoby).
Příloha č. 3. Stanoviště sběrných nádob (mobilních kontejnerů) pro ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností, rozpis období jejich přistavení.
Příloha č. 4. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad.
Příloha č. 5. Stanoviště kontejneru mobilního sběru vytříděného nebezpečného odpadu, rozpis období jeho přistavení.