Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie

Obec………………..

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,
o zřízení obecní policie

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

V obci ………. se ke dni ……………. zřizuje obecní policie.
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: