Obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Obec………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení okruhu vzdálenosti

Provozování výherních hracích přístrojů v obci nelze povolit v tomto okruhu vzdáleností:
a) … (např. do 100 m od budovy Základní školy … a Střední školy …; tento okruh vzdálenosti je ohraničen ulicemi…, …),
b) … (např. do 80 m od kostela Sv. …….. na náměstí ……… ; tento okruh vzdálenosti je vymezen ulicí …od č.p. …do č.p. … a ulicemi …, …, …a č.p. … na náměstí …),
c) ………………..
Čl. 2
Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat v okruhu vzdálenosti stanoveném v čl. 1 nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: