Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Obec…………..

Obecně závazná vyhláška č. ……./ 200.,
o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …….usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka obecní policie tvoří:
a) ……( např. košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy)…..,
b) ……( např. kalhoty ……barvy)……,
c) ……( např. sako černé barvy)……,
d) ……,
e) ……,
f) …….

Čl. 2
Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

(2) …. .

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200. .

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: