Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději …… dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do ……. dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akce … %,
b) sportovní akce … %,
c) prodejní akce … %,
d) reklamní akce … %.

 

(2) Paušální částka činí:
a) kulturní akce … Kč za …(období)…,
b) sportovní akce … Kč za …(období)…,
c) prodejní akce … Kč za …(období)…,
d) reklamní akce … Kč za …(období)….

(3) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do ….. dnů ode dne skončení akce.

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 odst. 2 je splatný ……….

Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ……………………..,
b) ……………………..,
c) ………………………

(2) Úleva se poskytuje:
a) …………………… ve výši ….%,
b) …………………… ve výši ….%.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: