Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ….Kč za m2.

 

Čl. 3
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do ….. .

 

Čl. 4
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) ……………………..,
b) ……………………..

 

(1) Úleva se poskytuje:

a) …………………… ve výši … Kč,
b) …………………… ve výši … Kč.

 

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

_____________________________________________
1) § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.