Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Obec………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na těchto veřejně přístupných místech:
a) …(např. v restauracích, hernách, barech na náměstí ….)…,
b) …(např. v restauracích, hernách, barech v ulicích ….)…,
c) ………………..

Čl. 2
Ustanovení přechodné

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.1)
Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 
_______________________________
1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.