Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Soudu v ……………………………

Navrhovatel: …………………………..
Odpůrce: ………………………….
o zrušení účasti společníka ve společnosti podle § 148 odst. 1 obch. zák.

I.
Společenskou smlouvou ze dne ……………………. založili společníci ………………. . společnost …………………. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne …………………………..
Důkaz: Společenská smlouva ze dne …………………………
Výpis z obchodního rejstříku

 

II.
Ve dnech ………………….. se konala pravidelná jednání valné hromady .společnosti……………………. Na tato jednání jsem nebyl pozván a nebyl mi ani zaslán zápis z jednání, a to přesto, že jsem dne ………………….. doporučeným dopisem adresovaným společnosti upozornil, že případné svolání jarní valné hromady bez mé účasti budu považovat za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti soudem.
Důkaz: Kopie dopisu ze dne ………………………
zápisy a seznamy přítomných z jednání valných hromad ……………………….
III.
Vyloučení z účasti na valných hromadách společnosti považuji za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti ………………. a proto navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Účast ……………………. ve společnosti ……………………….. se sídlem ……………………………., se zrušuje.

Odpůrce je povinen nahradit navrhovateli náklady řízení ve výši ……………….. Kč.
V ……………………. dne ……………….
Podpis