Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušení obchodní společnosti

Soudu v ……………………..

Navrhovatel: ………………………………..

Další účastník řízení: ( společnost) ………………………..
Návrh na zrušení obchodní společnosti ……………………….. podle § 152 obch. zák.
Dvojmo
Kolky za 1000,– Kč
Přílohy:
– kopie rozvahy k ………………………
– kopie výkazu zisků a ztrát k ……………………….
– kopie účetních závěrek za roky …………………….
– kopie osvědčení likvidátora
– souhlas …………………….. se jmenováním likvidátorem ze dne …………………. a kopie jeho osvědčení
I.
Společenskou smlouvou ze dne ……………… jsme založili obchodní společnost ……………………. (dále jen „společnost“). Od …………………….. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………..
Důkaz: společenská smlouva z …………………….
výpis z obchodního rejstříku …………………….
II.
Společnost hospodaří od ………………………. se ztrátou. Po dobu delší než dva roky tedy nedosahuje čistého zisku.
Důkaz: účetní závěrky za rok ……………………… (viz sbírka listin ……………………..)
výkaz zisků a ztrát a rozvaha k ……………….
III.
Podle § 152 obch. zák. se mohou společníci u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě.
V čl. …………………… shora uvedené společenské smlouvy je zakotveno právo společníka domáhat se podle § 152 obch. zák. zrušení společnosti soudem, pokud společnost po dobu delší než dva roky nedosahuje čistého zisku.
Jako společník společnosti ………………… využívám své uvedené právo a činím tento návrh. Jako likvidátora navrhuji …………………….., jenž k tomu má potřebnou kvalifikaci.
Důkaz: osvědčení likvidátora ………………..
IV.
S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Obchodní společnost ………………………., se sídlem ………………………………, se zrušuje s likvidací.
Likvidátorem společnosti jmenuje soud ……………………..
Společnost ……………………………….. je povinna nahradit navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci usnesení
V …………………. dne …………………….

Podpis
SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM LIKVIDÁTOTREM
Já níže podepsaný ………………………. ., souhlasím s tím, abych byl jmenován likvidátorem obchodní společnosti …………………….. se sídlem L…………………….
V …………………. dne …………………….

Podpis