Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením

Obec ……………

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého
a ostatků v rakvi včetně uložení popele
do pevně uzavíratelné urny s označením

Rada obce … … se na svém zasedání dne … …, usnesením č. …, usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1
Maximální cena
(1) Maximální cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením činí: … Kč.
(2) Maximální cena za výkon zahrnuje přijetí zemřelého nebo ostatků zemřelého v rakvi, jejich zpopelnění, úpravu popele a uložení do urny s označením. Maximální cena nezahrnuje cenu urny.
(3) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.1)
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým …… .

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 
_________________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.