Darovací smlouva – finanční dar

Darovací smlouva – finanční dar

Smluvní strany
…………………………………………………
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
(dále jen „dárce“)

a

………………………………………………..
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
bankovní spojení: …………………………
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru v hodnotě …….,- (slovy) Kč.

2. Dar bude obdarovanému zaslán na účet ………………………………….

3. Obdarovaný se zavazuje použít dar na…………………………………………

4. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ………………………………. dne
Dárce: ……………………………………………… Obdarovaný: ……………………………………